Các tính điểm

Hệ thống điểm

Bạn kiếm được danh tiếng khi thành viên khác bỏ phiếu trong bài viết của mình

 • +2
  Tạo cảnh báo
 • +5
  Cảnh báo được chọn
 • +10
  Trả lời được chọn
 • +15
  Trả lời chấp nhận

Cảnh báo được bình chọn

Bạn kiếm được danh tiếng khi thành viên khác bỏ phiếu trong bài viết của mình

Professor
1500
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt

Vice Professor
500
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt

Xman
200
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt

Reviewer
150
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt

Supporter
100
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt

V1
10
điểm yêu cầu
Bạn có thể:

Chỉnh sửa cảnh báo thành viên khác

Chọn đóng, mở, duy chuyển cảnh báo

Chỉnh sửa câu trả lời của thành viên khác

Chọn tệ

Bình luận

Chọn tốt